Sadržaj kursa: Pored opšteg pregleda, posebno će se obrađivati fenomenologija i egzistencijalizam kao najznačajniji pravci savremene kontinentalne filozofije. Razmatraće se filozofeme Huserla, Kjerkegora, Hajdegera i Sartra.
Cilj izučavanja kursa: Upoznavanje sa nekim od najznačajnijih pravaca u savremenoj kontinentalnoj filozofiji.
Preduslovi za polaganje: Bez posebnih uslova.

MG –  O Žan pol Sartru (RTS – eksterni link)

Share on LinkedIn0Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Email this to someone