Category Filozofija politike

Platonova kritika demokratije i njegova vizija idealnog vladara

Apstrakt: U ovom radu izložiću jednu od najuticajnijih kritika demokratije u istoriji političke političke teorije, Platonovu kritiku demokratije iz Države. U prvom delu rada ću pretstaviti kratak pregled istorije pre Platona, kao i neki od mogućih razloga za Platonovo negodovanje prema demokratiji. U drugom delu ću prikazati poziciju Države u sistemu Platonove filozofije i uporediću je sa Zakonima u skladu sa potrebama rada. Treći i glavni deo namenjen je obrazloženju kritike demokratije kroz analogiju sa brodom, na koju nailazimo u Šestoj knjizi države. Pored ovoga,prikazaću sliku idealnog vladara – filozofa i uporediću je sa drugim mestima u Državi, kao što je alegorija sa pećinom, analogija sa suncem i drugim poznatim mestima.
Ključne reči: Demokratija, kritika, filozofi – vladari, analogija sa brodom.

Read more on Platonova kritika demokratije i njegova vizija idealnog vladara…

Filozofija – Treća godina – Filozofija politike

Sadržaj kursa: Predmet filozofije politike se dodiruje, a često i preklapa sa predmetima političke teorije, ekonomske teorije, istorije političkih ideja, filozofije prava, filozofije morala i normativne etike. Ispitivaćemo prirodu države i kriterijume vrednovanja državne vlasti. Dakle, poći ćemo od jednog vrednosno-neutralnog pojma države (Veber), ustanovićemo razliku između legaliteta i legimiteta, a potom ćemo se baviti kriterijumima vrednovanja države kao što su zadovoljenje božanske naredbe, zadovoljenje prirodne hijerarhije bića, zadovoljenje ideje “apsolutnog dobra”, ostvarenje “apsolutne ideje”, efikasnost, korisnost, pravda, proleterska revolucija, itd. Posebno će biti razmotren problem opravdanja države u modernoj ugovornoj teoriji(Tomas Hobs, Džon Lok, Ruso).
Cilj izučavanja kursa: Upoznavanje, razumevanje osnovnih pojmova filozofije politike. Studenti će tokom kursa imati prilike da se upoznaju sa osnovnim značenjem termina kao što su država, suverenitet, konzervativizam, liberalizam, demokratija, itd.
Preduslovi za polaganje: Preduslovi su određeni Statutom Filozofskog fakulteta i Planom i programom Odeljenja za filozofiju. Preduslov je Istorija filozofije I ili sličan kurs ekvivalentnog sadržaja sa drugih odelenja i fakulte
Oblici nastave: Predavanja, vežbe, kolokvijum, izrada seminarskog rada u dogovoru sa voditeljima kursa i završni pismeni ispit.

Read more on Filozofija – Treća godina – Filozofija politike…

© 2024 MOM filozofija — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑