Category Prva godina

(seminarski) Mereološki esencijalizam – predmet: Uvod u metafiziku

APSTRAKT

Šta to suštinski određuje neki, u prvom smislu konkretni entitet? Naime, koja svojstva isti nužno čine onim što jeste? Ovaj rad namerava da prikaže argumente mereoloških esencijalista shodno ovom pitanju. Oni odgovaraju: svaka celina kojoj se nije dodao ili oduzeo neki deo ima svoje suštinsko svojstvo, ujednačen raspored delova sa celinom. Najznačajniji filozof koji je istraživao ovo polje jeste Roderik Čizolm i upravo će dva njegova rada biti glavna literatura za ovaj rad. Tako ću, uz nekoliko dodatnih bibliografskih referenci, pokušati da u osnovi objasnim puteve rasprave oko suštinskih svojstava sa stanovišta mereološkog esencijalizma, kao i neke najopštije odgovore na njega.
KLjUČNE REČI: suština, delovi, celina, Čizolm, metafizika

Read more on (seminarski) Mereološki esencijalizam – predmet: Uvod u metafiziku…

Filozofija – Prva godina – Istorija filozofije Ib

Sadržaj kursa: Ovaj kurs predstavlja kritičko preispitivanje temeljnih aspekata Platonove filozofije, počevši od ranih preko srednjih dijaloga do poznog dijaloga Sofist. Posebnu ćemo se usredsrediti na Platonovu Teoriju ideja, kao i na njegova etička promišljanja
Cilj izučavanja kursa: Pripremiti studente za kritičko, detaljno i pažljivo čitanje Platonovih dijaloga, kao i za razumevanje središnih pojmova, ključnih postavki i argumentaciji Platonove teorije ideja. Naročito ćemo težiti ka što aktivnijem učešću studenata u nastavi. Student
Preduslovi za polaganje: Upis na fakultet.

Read more on Filozofija – Prva godina – Istorija filozofije Ib…

Filozofija – Prva godina – Uvod u metafiziku

Ovaj sadržaj je dostupan samo registrovanim korisnicima.

 

Literatura i beleške za ovaj predmet nisu dostupni. Ukoliko želiš da urediš ovu stranicu piši na kontakt@mom.rs ili posalji fajl koristeci formu ispod.

 

 

Comments or questions are welcome.

* indicates required field


Acceptable file types: doc,docx,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png.
Maximum file size: 15mb.


 

Read more on Filozofija – Prva godina – Uvod u metafiziku…

Filozofija – Prva godina – Uvod u etiku

Sadržaj kursa: Počinje se analizom moralnog fenomena i odredjenjem moralnog kriterijuma i njegove specifičnosti, razlike od drugih, van-moralnih kriterijuma, socijalni status morala, pitanje moralnog relativizma, odnosa morala i religije. Razmatraju se osnovne etičke teorija (Utilitarizam, Deontološka etika,Etika vrlina, Doktrina dvostrukog učinka, itd.). Kurs obuhvata i osnovne stavke iz metaetike, kao teorije značenja i opravdavanja moralnih termina i iskaza. Na kraju se uvodi u elemenarne distinkcije važne za oblast primenjene etike i daju naznake moralne metodologije i epistemologije.
Cilj izučavanja kursa: Student treba da se upozna osnovnim pitanjima etike, glavnim etičkim teorijama, da dobije uvodnu informaciju o metaetici i o primenjenoj etici.
Preduslovi za polaganje: Za pohadjanje kursa nema posebih preduslova.
Oblici nastave: Nastava se održava u letnjem semestru na prvoj godini studija. Jednom nedeljno drže se dva časa predavanja i jednom nedeljno dva časa vežbi.

Read more on Filozofija – Prva godina – Uvod u etiku…

Filozofija – Prva godina – Uvod u filozofiju i kritičko mišljenje

Uvod u filozofiju i kritičko mišljenje

Sadržaj kursa: Osnovni epistemološki i metafizički problemi; odnos izmedju filozofije i nauke; teorija argumentacije; filozofija, logika i prirodni jezik

Cilj izučavanja  Da se studenti prve godine upoznaju sa jednim brojem značajnih filozofskih problema, pravaca i metoda, sa značenjem nekih od osnovnih filozofskih pojmova, kao i sa kriterijumima razlikovanja ispravne i neispravne argumentacije.

Read more on Filozofija – Prva godina – Uvod u filozofiju i kritičko mišljenje…

Filozofija – Prva godina – Logika

 

Literatura (dostupna samo registrovanim korisnicima)

 

  1. Borisavljevic, Mirjana – Uvod u logiku, I deo
  2. ispitna pitanja – logika
  3. Predikatska logika
  4. Teorijski deo ispita iz logike
  5. Zadaci iz logike sa prethodnih ispita

Read more on Filozofija – Prva godina – Logika…

Filozofija – Prva godina – Istorija filozofije Ia

 

Presokratovci

 

Literatura i beleške za ovaj predmet nisu dostupni. Ukoliko želiš da urediš ovu stranicu piši na kontakt@mom.rs

 

© 2024 MOM filozofija — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑