Filozofija duha – za ispit

Beleške sa predavanja

 

Sadrzaj kursa: Pregled najuticajnijih teorija odnosa naših mentalnih i fizičkih stanja (problema »duha i tela«). Razmatraju se teorije logičkog bihejviorizma (Hempel, Rajl, Vitgenstajn), savremenog materijalizma (Plejs, Smart, Armtrong, Dejvidson i dr.), funkcionalizma (Patnam, Luis i dr.), kao i novog epifenomenalizma (Džekson i dr.). Praktične vežbe prate predavanja kroz čitanje, razjašnjavanje i raspravu o relevantnim tekstovima.
Cilj kursa je upoznavanje sa osnovnim problemima filozofije duha sa naglaskom na metafizičkom aspektu ove problematike i savlađivanje osnovnih postavki glavnih orijentacija: dualističke, bihejviorističke, funkcionalističke, epifenomenalističke.
Предуслови за полагање: Upoznatost sa drugim filozofskim disciplinama nije neophodna. Studenti su obavezni da pohađaju kurs i da uzmu učešće u seminarima od čega im zavisi 10% sveukupne ocene.
 Nastava se odvija putem dva predavanja i dve vežbe/seminara nedeljno. Na predavanjima se problemskim putem predstavljaju relevantna pitanja filozofije duha dok se na vežbama sami studenti uključuju u rad kako usmenim diskusijama tako i svojim pismenim radovima.
1. недеља
предавање – Osnovni problem filozofije duha i sinopsis pokušaja njegovog rešenja
Литература: Serl, Džon, Svest, mozak i nauka, Beograd, FDS, 1990, str. 7-65
1. недеља
вежбе – Osnovni problem filozofije duha i sinopsis pokušaja njegovog rešenja
2. недеља
предавање – Kartezijanski dualizam – argument iz 2. meditacije
2. недеља
вежбе – Kartezijanski dualizam – argument iz 2. meditacije
Литература: Sesardić, Neven, Fizikalizam, Beograd IICSS, 1984, str. 1-117.
3. недеља
предавање – Kartezijanski dualizam – argument iz 6. meditacije
3. недеља
вежбе – Kartezijanski dualizam – argument iz 6. meditacije
Литература: Sesardić, Neven, Fizikalizam, Beograd IICSS, 1984, str. 1-117.
4. недеља
предавање – Logički bihejviorizam: Hempel
Литература: Sesardić, Neven, Fizikalizam, Beograd IICSS, 1984, str. 1-117.
4. недеља
вежбе – Logički bihejviorizam: Hempel
5. недеља
предавање – Logički bihejviorizam: Rajl
Литература: Sesardić, Neven, Fizikalizam, Beograd IICSS, 1984, str. 1-117.
5. недеља
вежбе – Logički bihejviorizam: Rajl
6. недеља
предавање – Vitgenstejnov argument protiv privatnog jezika i njegove posledice po pitanje
Литература: Ludvig Vitgenštajn, Filozofska Istraživanja, Nolit, Beograd, 1980.
6. недеља
вежбе – Vitgenstejnov argument protiv privatnog jezika i njegove posledice po pitanje
7. недеља
предавање – Savremeni materijalizam – Plejs: Da li je svest moždani proces?
Литература: Plejs, A.T., »Da li je svest moždani proces«, Theoria (1993), 2, str. 71-78. Smart, Dž. Dž., »Oseti i moždani procesi«, Theoria (1993), 2, str. 79-91
7. недеља
предавање – Savremeni materijalizam – Plejs: Da li je svest moždani proces?
Литература: Plejs, A.T., »Da li je svest moždani proces«, Theoria (1993), 2, str. 71-78. Smart, Dž. Dž., »Oseti i moždani procesi«, Theoria (1993), 2, str. 79-91
8. недеља
предавање – Fizička i mentalna svojstva
Problem ontološke neutralnosti psiholoških termina
Литература: Grahek, Nikola, Materija, svest i saznanje, Beograd, FDS, 1990
8. недеља
вежбе – Fizička i mentalna svojstva
Problem ontološke neutralnosti psiholoških termina.
9. недеља
предавање – Materijalizam i supervenijencija
Литература: Dejvidson, D., »Mentalni događaji«, Theoria (1993), 3-4, str. 93-108
9. недеља
вежбе – Materijalizam i supervenijencija
10. недеља
предавање – Funkcionalizam: Patnam
10. недеља
вежбе – Funkcionalizam: Patnam
Литература: Patnam, H., »Filozofija i naš mentalni život«, Theoria (1994), 1, str. 85-96.
11. недеља
предавање – Funkcionalizam sa materijalizmom: Luis
Литература: Luis, D., »Psihofizičke i teorijske identifikacije, Theoria (1993), 3-4, str. 81-91. Armstrong, D.M., »Priroda duha«, Theoria (1993), 3-4, str. 69-79.
11. недеља
вежбе – Funkcionalizam sa materijalizmom: Luis
12. недеља
предавање – Nejgelov “kako izgleda biti” argument
Литература: Nejgel, T., »Kako izgleda biti slepi miš«, Theoria (1994), 2, str. 71-82.
12. недеља
вежбе – Nejgelov “kako izgleda biti” argument
13. недеља
предавање – Nedostaci materijalizma i funkcionalizma
Problemi sa epifenomenalnim kvalitativnim svojstvima
Литература: Džekson, F., »Epifenomenalna kvalitativna svojstva«, Theoria (1994), 2, str. 83-93. Fodor, Dž. A., »Posebne nauke ili nejedinstvo nauke kao radna hipoteza«, Theoria (1994), 1, str. 67-83.
13. недеља
вежбе – Nedostaci materijalizma i funkcionalizma
Problemi sa epifenomenalnim kvalitativnim svojstvima
14. недеља
предавање – Kripkeova kritika materijalizma
Литература: Grahek, Nikola, Materija, svest i saznanje, Beograd, FDS, 1990
14. недеља
вежбе – Kripkeova kritika materijalizma
15. недеља
предавање – Rekapitulacija
Kritike materijalizma i funkcionalizma
Литература: Vojislav Božičković, O smislu demonstrativa, FDS, Beograd, 1996.
15. недеља
вежбе – Rekapitulacija
Kritike materijalizma i funkcionalizma.