Prenosimo tekst konkursa

Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP)
www.bezbednost.org

RASPISUJE KONKURS
ZA PRIJEM XIX GENERACIJE STAŽISTA/KINJA:

Studentima i studentkinjama fakulteta društvenih nauka pružamo jedinstvenu priliku da kroz aktivno uključenje u aktivnosti BCBP:

– Neposredno iskuse način rada istraživačkog centra (think-tank) koji se bavi pitanjima iz oblasti bezbednosti;
– Dobiju stručnu podršku za samostalan istraživački rad i napredovanje u akademskoj karijeri;
– Upoznaju se sa metodologijom rada i steknu iskustvo u istraživačkim projektima;
– Učestvuju u predavanjima, diskusijama i ostalim događajima koje BCBP organizuje u tom periodu;
– Steknu kontakte sa predstavnicima domadih i inostranih državnih i nevladinih organizacija, akademske javnosti, ekspertima iz oblasti bezbednosti i donosiocima odluka;
– Doprinesu organizovanju konferencija, seminara, radionica, tribina i drugih dešavanja;
– Koriste stručnu biblioteku BCBP koja ima preko 3000 naslova;
– Napišu tekstove koje demo objaviti u našim publikacijama i internet stranicama.

USLOVI:
–  Postdiplomci ili studenti završne godine studija na nekom od fakulteta društvenih nauka (Fakultet političkih nauka, Ekonomski fakultet, Filozofski fakultet, Pravni fakultet, Fakultet organizacionih nauka, Fakultet bezbednosti…);
– Zainteresovanost za pitanja iz oblasti bezbednosti i ideja o željenoj oblasti specijalizacije;
– Opšta kultura, informisanost i upudenost u politička dešavanja;
– Odlično znanje engleskog jezika (sposobnost samostalnog korišdenja literature na engleskom jeziku, pisanje na istom kao i prevođenje sa engleskog i na engleski);
– Kompjuterska pismenost;
– Jaka motivacija.

Od stažiste/kinje se očekuje da:
– Dolazi redovno u BCBP i to minimum jedanput nedeljno, a ako je sprečen(a) o tome obavesti koordinatora za obrazovanje;
– Pohađa obuku koju organizujemo jednom mesečno;
– Pruža neophodnu pomod istraživačima u radu na tekudim projektima;
– Napiše jedan autorski tekst koji de biti objavljen na veb sajtu BCBP;
– Učestvuje u izradi sadržaja za veb sajt i biltene koje BCBP uređuje.

Sve druge aktivnosti i uslovi angažovanja bide dogovoreni u direktnom kontaktu sa izabranim stažistima.
BCBP stažistima ne obezbeđuje platu, niti snosi troškove smeštaja. Program stažiranja traje šest meseci (od februara 2016. godine do kraja jula 2016. godine), sa mogudnošdu produženja saradnje.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVLJIVANJE:
1) biografija, ne duža od 3 strane;

2) motivaciono pismo, u kom dete navesti:
a) razloge zbog kojih konkurišete za praksu u BCBP;
b) koliko vremena nedeljno dete modi da odvojite za stažiranje;
c) zašto mislite da bi baš Vas trebalo da izaberemo;
d) temu/oblast koja vas posebno zanima u skladu sa BCBP interesovanjima

3) primerak ili deo pisanog rada (seminarski, diplomski, istraživanje, analiza, eseji i slično), ne duži od 5 strana.
Ukoliko ste zainteresovani, pošaljite svoju

Ukoliko ste zainteresovani, pošaljite svoju prijavu do 18. januara 2016. godine na adresu: office@bezbednost.org sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS ZA STAŽISTU/KINJU“.

KONTAKT:
Beogradski centar za bezbednosnu politiku
Đure Jakšida 6-, 11000 Beograd, Srbija
tel/fax: 011/3287 226, 011/3287 334
E-mail: office@bezbednost.org
Sajt: www.bezbednost.org