Definicijama se koristimo kako bismo učinili pojmove jasnijim. Koristimo definicije kako bismo formulisali šta tačno neka reč znači. Dobra definicija treba da omogući čitaocu da, bez pomoći sa strane, jasno opazi u kojim slučajevima se reč ili pojam koriste.

Na primer, pretpostavimo da hoćemo da definišemo reč „jabuka“. Da bi definicija bila uspešna, potrebno je (da na osnovu nje) čitalac može da odabere sve jabuke i ništa sem njih. Ako propusti neke jabuke ili u svoju selekciju uključi nešto što nije jabuka (npr. krušku) ili, pak, nije u stanju da odredi da li je nešto jabuka ili ne, onda definicija nije uspešna.

Sada ćemo razmotriti primere grešaka i načine na koje možemo da ih uočimo:

 

defin1

Preširoka definicija (uključuje stavke koje ne bi trebalo)

„Jabuka je ono što je okruglo i crveno.“ – ovakva definicija se može odnositi i na Mars, koji je takođe okrugao i crven, ali izvesno je da nije jabuka.

 „Nešto je kvadrat ako i samo ako ima četiri jednake strane.“ – ovo se može odnositi i na trapezoidne oblike, koji takođe imaju četiri jednake strane.

 U oba primera vidimo da se ovakve definicije ne mogu jednoznačno primeniti na pojam koji želimo da definišemo, tj. postoje i drugi pojmovi koji zadovoljavaju definiciju. Kako bismo ustanovili da li je došlo do greške, treba najpre da uočimo koji je pojam koji definišemo, a potom i koji su uslovi (da bi nešto potpadalo pod taj pojam) predviđeni definicijom. Ukoliko možemo da pronađemo premet koji zadovoljava sve navedene uslove, a da pritom nije instanca pojma koji definišemo, onda je definicija preširoka.

Preuska definicija (ne uključuje sve stavke koje bi trebalo):

„Jabuka je ono što je okruglo i crveno.“ – ova definicija, pored toga što je u jednom aspektu preširoka, je ujedno i preuska, jer ne obuhvata one jabuka koje nisu crvene (npr. Zlatni Delišes)

„Knjiga je pornografska ako i samo ako sadrži slike golih ljudi.“ – postoje knjige koje se često karakterišu kao pornografske, iako ne sadrže slike golih ljudi (npr. knjige Markiza de Sada). Međutim, one nisu obuhvaćene ovom definicijom.

„Nešto je muzika ako i samo ako se izvodi na klaviru.“ – sasvim je izvesno da muzika ne mora da se izvodi na klaviru i zbog toga je definicija preuska.

Definiciju ćemo proveriti tako što ćemo ustanoviti da li postoji neka instanca pojma, koja nije obuhvaćena definicijom. Ukoliko postoji predmet koji potpada pod pojam koji definišemo, a da pritom ne zadovoljava uslove predviđene definicijom, onda je definicija preuska.

Greška neuspešnog objašnjenja (definicija je teža za razumevanje nego što je pojam koji se definiše):

def2

„Neko je pohotan ako i samo ako je raskalašan.“ – problem je u tome što je pojam „raskalašan“ nejasan bar u onoj meri u kojoj je i pojam „pohotan“, koji tek pokušavamo da definišemo.

„Predmet je lep ako i samo ako je estetski uspešan.“ – u ovom slučaju je izvesno da je pojam „estetski uspešan“ teži za razumevanja od svakodnevnog pojma „lep“.

Greška postoji ukoliko možemo da uočimo da uslovi izraženi definicijom nisu jasnije određeni od pojma koji definišemo.

Cirkularna definicija (u definiciji se koristi pojam koji putem nje tek treba da bude objašnjen):

„Ljudi su živa bića čiji roditelji su ljudi.“ – pojam „ljudi“ pokušavamo da definišemo pozivajući se na njega samog. Da bismo razumeli definiciju, potrebno je da znamo šta se podrazumeva kada kažemo da su nečiji roditelji ljudi, a za to je potrebno prethodno razumevanje pojma „ljudi“.

Dakle, ukoliko je pojam koji pokušavamo da definišemo sadržan u uslovima izraženim definicijom, onda je ta definicija cirkularna (tj. kružna).

 (videti i zaključivanje u krugu)

Greška suprotstavljenih uslova (definicija protivreči sama sebi):

Greška postoji ako ne mogu svi uslovi izraženi definicijom da budu istovremeno ostvareni, tj. ako zadovoljenje jednog uslova podrazumeva isključenje drugog.

„Društvo je nesputano ako i samo ako je sloboda dovedena do najviše tačke i ako su ljudi u obavezi da preuzmu odgovornost za svoje postupke.“ – iako je ova definicija dosta zastupljena, ona sadrži grešku, jer tvrđenje da su ljudi „u obavezi“ da učine nešto protivreči tvrđenju da je „sloboda dovedena do najviše tačke“. Najviša sloboda bi, po definiciji, morala da isključuje svaki oblik obaveze.

„Osoba može da konkuriše za učeničku vozačku dozvolu ako i samo ako: a) nema prethodno iskustvo u vožnji, b) ima pristup vozilu i c) ima iskustvo u upravljanju vozilom.“ – protivrečno je istovremeno zahtevati i da osoba nema iskustvo u vožnji i da, pritom, ima iskustvo u upravljanju vozilom.

 

http://onegoodmove.org

Prevod: Aleksandra Vučković