U svakom zaključivanju polazimo od nekih iskaza (koji se  nazivaju premise), da bismo postupkom zaključivanja došli do novih. Međutim, postoji tip argumenta u kojem zaključak nije nužna posledica polaznih pretpostavki (premisa), i otuda naziv “ne sledi”.

 

Implikacija (logički veznik ako.. onda.. )

U implikaciji A sledi B (ili ako A onda B), prvi iskaz, iskaz A je antecedens, a iskaz B konsekvens.

(A ili B mogu biti bilo koji iskazi, bilo koje rečenice koje nešto tvrde)

modus ponens je logičko pravilo koje se tiče implikacije. Ako nam je data  implikacija “Ako A onda B” i ako nam je dato A, iz toga možemo zaključiti B. 

A
Ako A onda B
Prema tome, B

Ako sam ja u Beogradu, onda sam ja u Srbiji.
Ja sam u Beogradu.
Dakle, ja sam u Srbiji.

 

Deluje jednostavno, šta je moglo poći po zlu?

 

Greška potvrđivanja konsekvensa

Greška nastaje kada iz implikacije pokušavamo izvesti nešto više od onoga što nam je dozvoljeno logičkim pravilom.

Svaki argument sledećeg oblika je nevalidan:
Ako A onda B
B
Prema tome, A

Ako sam ja u Beogradu, onda sam ja u Srbiji.
Ja sam u Srbiji, stoga sam ja u Beogradu.
(Ja mogu biti i u Nišu, na primer).

Ako fabrika zagađuje reku, onda ćemo videti povećanje broja uginulih riba.
Broj uginulih riba riba je povećan.
Stoga, fabrika zagađuje reku.

Da biste otklonili grešku pokažite da čak iako su premise istinite, zaključak može biti lažan. Pokažite  da B može biti konsekvens i nečega drugog osim A. Na primer, pomor ribe može biti uzrokovan isticanjem pesticida, a ne fabrika.

afir

 

Negiranje antecedensa

Svaki argument sledećeg oblika je nevalidan:

Ako A onda B
Ne A
Prema tome, ne B

Ako sam ja u Beogradu, onda sam ja u Srbiji.
Ja nisam u Beogradu, prema tome,
Ja nisam u Srbiji.

 

Da bi se otklonila greška dovoljno je pokazati primer u kome se B može javiti iako se A ne javlja, npr iako nisam u Beogradu, ne znači da nisam u bilo kom drugom mestu u Srbiji.

 

Za kraj, mali podsetnik šta ti naizgled komplikovani pojmovi znače:

premisa – polazna pretpostavka u zaključivanju.

implikacija – ako.. onda..

antecedens – prvi član implikacije, uslov.

konsekvens – zaključak implikacije

modus ponens – pravilo Ako A onda, B, A Dakle B.